Value Engineering optimaliseert systeem over de levenscyclus

Value Engineering (VE) is een systematische, multidisciplinaire benadering die – met behulp van functieanalyse en creatieve technieken – de waarde van het systeem over de gehele levenscyclus optimaliseert. Het begrip waarde doelt op de hoeveelheid functionaliteit (met prestatie), afgezet tegen de levenscycluskosten. Deze waarde heeft betrekking op datgene wat de klant belangrijk vindt, zoals duurzaamheid, geld of het beperken van overlast. VE wil deze waarde voor de klant zo groot mogelijk maken.

VE sluit goed aan op SE en ondersteunt bij het achterhalen van de vraag achter de klantvraag en bij het verhelderen en aanscherpen van eisen. Bij het opstellen van eisen is het niet direct mogelijk om vast te stellen wat de consequenties zijn voor de waarde. Met een oplossing in beeld, raakt de waarde voor de klant tastbaarder. Pas dan zijn de consequenties voor de kosten en de prestatie van het systeem zichtbaar. En dan kan ook de vraag beantwoord worden of een functie inderdaad zo veel geld waard is, of er nog functies ontbreken en of de prestaties voldoende zijn.
VE ondersteunt ook bij de communicatie met en tussen belanghebbenden en vergroot zo het draagvlak. Diverse stappen in het ontwikkelproces worden met verschillende belanghebbenden doorlopen. Zo ontstaat meer begrip van elkaars eisen en behoeften, de samenhang hiertussen en onderlinge afhankelijkheden.
VE kan helpen bij het onderbouwen van formele besluitvorming. Dit door het leveren van een bevestiging dat de belangrijkste alternatieven zijn bekeken, een goede afweging is gemaakt bij de keuze van opties en varianten en een expliciete onderbouwing van ontwerpkeuzes bestaat door de afweging op basis van de prijs-prestatieverhouding. VE kan ook ingezet worden om de ontwikkeling van alternatieven te faciliteren.

In de huidige praktijk wordt VE vaak ingezet als een project vastloopt. Dit bijvoorbeeld vanwege conflicterende eisen of het feit dat een oplossing veel duurder blijkt dan ingeschat. VE is echter niet per se een interventie, het kan binnen projecten juist ook worden ingezet als stuurinstrument. Het biedt een uitstekend kader voor Tradeoffs en andere ontwerpkeuzes en daarmee de sturing van het ontwerpproces.

Meer over VE is te vinden op www.value-eng.org en www.valueforeurope.com

Share Button
Terug naar vorige pagina