Oplossingsruimte overnemen

Binnen contracten nemen opdrachtnemers een oplossingsruimte en de bijbehorende risico’s over van de opdrachtgever. Dit moet wel gebeuren binnen de grenzen van het redelijke; het is belangrijk alleen die verantwoordelijkheden over te dragen die de andere partij ook daadwerkelijk kan nemen.

Vaak is de risico-overdracht groter als er nog veel oplossingsruimte bestaat. Bijvoorbeeld als de opdrachtnemer eisen en risico’s overneemt op het vlak van ‘passen in de omgeving’. Daar moet in het aanbestedingsdossier en tijdens het aanbesteden al aandacht voor zijn. Het is dan ook verstandig het risicoprofiel samen te bepalen. De opdrachtnemer moet deze risico’s immers afprijzen. Dat maakt het van belang dat beide partijen weten welke risico’s er spelen binnen een project.

Beperkingen planologische besluitvorming
Een publieke opdrachtgever moet afwegen of risico’s gedragen kunnen worden door de markt. Daarnaast heeft hij vaak te maken met beperkingen volgend uit bijvoorbeeld de Tracéwet, Waterwet of het bestemmingsplan. Deze schrijven – op onderdelen – de mate van systeemontwikkeling (ruimtebeslag, hoogteligging en bandbreedtes voor milieueffecten) voor. Een vroege marktbenadering (vervlechting) helpt om bijtijds ideeën uit de markt te betrekken. Dit is een complex proces waarbij er interactie is tussen systeemontwikkeling, planologische besluitvorming en aanbestedingsregelgeving.

Share Button
Terug naar vorige pagina