Configuratiemanagement

Elk systeem kent een bepaalde configuratie. Veel van de projecten in de GWW-sector zijn aanpassingen in de bestaande configuratie. De configuratie van een systeem dient daarom al voorafgaand aan het project te zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een configuratiemanagement-database (CMDB). Als dit niet is gebeurd, dan is het van belang zo vroeg mogelijk te starten met het opzetten van een dergelijke database. Het is gedurende de gehele levenscyclus van belang de configuratie van het systeem helder en traceerbaar vast te leggen. Ook bij kleine projecten tijdens de onderhoudsfase moet configuratiemanagement plaatsvinden.

Configuratie-items
De configuratie is het geheel van objecten waaruit het systeem bestaat, aangevuld met relevante documenten als ontwerpafwegingen en kostenramingen. Deze onderdelen heten configuratie-items. Dit zijn bijvoorbeeld: objecten uit de SBS, software en operators (zie ook: ISO 10007, guidelines for configurationmanagement).

Doel configuratiemanagement
Configuratiemanagement zorgt ervoor dat alle projectmedewerkers steeds effectief gebruik kunnen maken van dezelfde, accurate informatie. Het realiseert dat de deelproducten onderling overeenkomen en dat wijzigingen beheerst worden doorgevoerd. Hiermee worden fouten voorkomen. Binnen het project dient bepaald te worden hoe hieraan invulling wordt gegeven. Bepaal daarbij welke baselines er worden gebruikt, welke informatie hiervan onderdeel is en hoe met wijzigingen wordt omgegaan.

Baseline
Een baseline is de doorsnede van de CMDB op een bepaald moment. Het geeft de formeel ‘bevroren’ status van een systeem. Het resulteert in een – door de partijen vastgestelde – complete documentatieset van het systeem op een vastgesteld moment. Daarbij blijven sommige documenten, zoals een planning, zich ontwikkelen. Een baseline is vooral bedoeld om beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld dat naar een volgende fase kan worden gegaan. Bij een baseline horen vooraf bepaalde resultaatverplichtingen en acceptatiecriteria.

Koppelen configuratiegegevens
Aan ieder configuratie-item koppelt men configuratiegegevens. Voorbeelden hiervan zijn: objectgebonden specificatiedocumenten, verificatie- en validatierapporten en as built-gegevens. De technische configuratiegegevens zijn gerelateerd aan de aan het systeem gestelde eisen.

Configuratiedossier
Door configuraties te documenteren in een configuratiedossier (vaak een database), beschikken de projectmedewerkers tijdens de hele levensduur van het systeem over accurate gegevens van alle beschikbare configuratieitems. Het is de bedoeling dat alle partijen binnen het project vanuit dezelfde informatie werken. Maak hierover afspraken, ook – of misschien wel juist – op het raakvlak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Een goed beeld van de configuratie maakt het makkelijker om gestructureerd met wijzigingen om te gaan. Bij een voorstel tot wijziging volgt een impactanalyse op basis van de juiste en actuele informatie. Dit brengt de effecten van een wijziging in beeld. Op basis hiervan kan men besluiten of de wijziging acceptabel is, waarna deze – als dit het geval blijkt – beheerst kan worden doorgevoerd.

Share Button
Terug naar vorige pagina