Verificatie en Validatie tijdens de ontwikkeling

De opdrachtnemer legt de strategie voor verificatie en validatie vast in een V&V-managementplan. Hij gaat daarbij door op het specificatieproces dat al door de opdrachtgever is doorlopen. Hierbij worden door de opdrachtnemer verificaties en validaties uitgevoerd. De systeemeisen uit de contractspecificatie kunnen worden beschouwd als de systeemspecificatie voor het system of interest van de opdrachtnemer. Hij kiest oplossingen binnen de oplossingsruimte die deze eisen bieden.

De oplossing leidt tot afgeleide eisen waaraan de oplossing wordt getoetst (verificatie). Deze afleiding en de gekozen oplossing (het ontwerp) kunnen worden getoetst bij de belanghebbenden (validatie). Hierdoor wordt voor de start van de bouw al getoetst of het juiste gebouwd gaat worden en worden faalkosten voorkomen.

Het is belangrijk om met de belanghebbenden afspraken te maken over de methoden en criteria die per eis worden gehanteerd (het Verificatie- & Validatieplan). Deze methoden zijn bijvoorbeeld: keuren, testen en modelleren. Een verificatie- of validatiemethode kan ook al in het kwaliteitsmanagementsysteem zijn gedekt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bij vrijgave van het ontwerp conform het kwaliteitsmanagementsysteem een controlelijst moet worden ingevuld, waarin controles zijn opgenomen die risicogestuurd een veel voorkomende norm toetsen. Stem het gebruik van deze en andere methoden vooraf af met de belanghebbende(n).

Validatie vindt nagenoeg altijd plaats met de betrokken belanghebbende(n). Maar ook een expert-judgement kan – in overleg met de belanghebbende – als validatiemethode worden gehanteerd. Een voorbeeld hiervan is een ontwerplevensduureis. Op basis van de materiaalkeuze worden eisen gespecificeerd aan dit materiaal om de gevraagde ontwerplevensduur te halen. Een onafhankelijk deskundige kan een uitspraak doen over de waarschijnlijkheid dat de levensduur hiermee wordt gehaald bij het voldoen aan deze gespecificeerde eisen. In dit geval is dan sprake van validatie. Het voldoen aan de gespecificeerde eisen is hier de verificatie.

Share Button
Terug naar vorige pagina